1.  IDENTITEIT

Ondernemer: Madame Hagel
Adres: Talmalaan 47, 3515CW Utrecht (dit is geen bezoekadres, sorry 😊)
Telefoonnummer: 0623009131
E-mailadres: mail@madamehagel.nl
KvK-nummer: 61466298
Btw-identificatienummer: NL137507069B01

 

2.  TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en/of overeenkomst tussen Madame Hagel, en een wederpartij (de “wederpartij”).
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
De eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij worden door Madame Hagel niet erkend.
De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Partijen zullen in dat geval de ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.
Madame Hagel behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Dergelijke gewijzigde algemene voorwaarden zullen de Wederpartij ter hand worden gesteld worden, waarbij de Wederpartij na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden 1 maand de tijd heeft de door haar met Madame Hagel aangegane overeenkomst op te zeggen.

3.  HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. Madame Hagel is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificatie gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
Vermelding van ingrediënten en allergenen is gebeurd o.b.v. aanlevering door de fabrikanten en verwerkt met grote zorgvuldigheid, Madame Hagel kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor fouten hierin.

 

4.  DE OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen Madame Hagel en de wederpartij komt tot stand nadat een bestelling door Madame Hagel op haalbaarheid is beoordeeld.
Madame Hagel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.

 

5.   HERROEPINGSRECHT

Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht om tot 14 dagen na ontvangst kenbaar te maken (een deel van) de geleverde goederen zonder opgave van reden wenst te annuleren. De wederpartij dient hiervan schriftelijk melding te maken bij Madame Hagel. Deze ontvangt vervolgens het modelformulier per mail waarmee de koop ontbonden kan worden. Daarna heeft de wederpartij 14 dagen de tijd om de geleverde zaken terug te sturen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de wederpartij.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. Dit betekent dat de hagel, de mixsmaken en de verpakking nog niet is aangebroken en/of geopend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding. Het openen van de verpakking betekent dat de wederpartij het product/de producten (toch) wenst te behouden. De wederpartij dient zelf de kosten van en het risico voor het retour zenden van de zaken te dragen.
Madame Hagel behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer er een duidelijk aanwijsbaar vermoeden bestaat dat het product reeds is gebruikt dan wel de verpakking is geopend, of door de schuld van de wederpartij is beschadigd.
Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Madame Hagel schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de wederpartij te wijten is of anderszins voor risico van de afnemer komt, zal Madame Hagel de wederpartij hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Madame Hagel behoudt zich het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de afnemer terug te betalen bedrag in te houden.
Bovenstaand herroepingsrecht is enkel van toepassing op consumentenbestellingen en niet op zakelijke/B2B bestellingen.
Met inachtneming van hetgeen hierboven genoemd draagt Madame Hagel er zorg voor dat binnen 14 dagen na retourmelding het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

6.  PRIJZEN

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en spelfouten. Voor de gevolgen van druk- en spelfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Alle prijzen op de site zijn in euro’s en inclusief 6% BTW (voedingswaren)


7.  LEVERING

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Madame Hagel bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Madame Hagel zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Madame Hagel geleverde zaken een keer aan de wederpartij zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis zal het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering dienen.
Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
Voor de levering van de hagel maakt Madame Hagel gebruik van de diensten van PostNL.
Bij alle zendingen wordt een track & trace code geleverd.
Bestellingen die vandaag binnenkomen worden morgen verzonden. PostNL probeert alle post binnen 1 dag op het bezorgadres af te leveren. Hierbij kan vertraging optreden.
Indien de wederpartij het pakket weigert, om welke reden dan ook, wordt het pakket retour gestuurd door PostNL.
Madame Hagel is niet verantwoordelijk voor foutief opgegeven adressen. Wanneer de wederpartij een foutief adres heeft opgegeven kan het pakket retour gestuurd worden door PostNL of het brievenbuspakket wordt op het opgegeven adres geleverd (naam ontvanger en adres hoeven niet overeen te komen, opgegeven adres is leidend). Er vindt geen creditering van de bestelling plaats.
Nadat de producten bij de wederpartij zijn bezorgd, is de wederpartij verantwoordelijk voor de producten, waarvoor een bewaaradvies te vinden is aan de onderkant van ieder zakje.
Zo is Madame Hagel niet verantwoordelijk voor het feit dat een pakketje te lang in een warme brievenbus heeft doorgebracht waardoor afbreuk aan de kwaliteit is ontstaan.

8.  BETALING

De producten van Madame Hagel worden uitsluitend geleverd bij vooruitbetaling.

9.  KLACHTENREGELING

Bij Madame Hagel schriftelijk en/of per mail ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Madame Hagel binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

10. GESCHILLEN

Op de overeenkomsten tussen Madame Hagel en de wederpartij waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

11. OVERMACHT

Madame Hagel is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet en bugs in het systeem, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Madame Hagel alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
Madame Hagel behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Madame Hagel gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
Indien Madame Hagel bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Koper is niet bevoegd de producten van Madame Hagel, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.